Sklep w trakcie budowy. Zamówienia złożone tą drogą nie będą realizowane
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TOKYOTEY.pl


1. [Definicje]


    Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, terminy oznaczone wielkimi literami oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu, w szczególności rejestrując konto Klienta, zapoznając się z ofertą Sklepu lub składając Zamówienie.
b) Regulamin – dokument niniejszy, określający w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta, warunki i zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień, jak również zasady zawierania i wykonywania umów.
c) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.tokyotey.pl.
d) Sprzedający - przedsiębiorcy prowadzący Sklep i będący stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów, którymi są Sławomir Nogacz, działający pod firmą Sławomir Nogacz „Doppelt” oraz Marcin Piątek, działający pod firmą Marcin Piątek „Doppelt”; Wspólnik Spółki Cywilnej: Doppelt, wspólnicy spółki cywilnej Doppelt s.c., z siedzibą ul. Minikowo 13, 61-355 Poznań, NIP: 7822541808.
e) Towary - znajdujące się w ofercie Sklepu (menu) produkty żywnościowe, w postaci dań kuchni japońskiej „sushi”;
f) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827);
g) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu Towarów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości, w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie w momencie składania Zamówienia.


2. [Zagadnienia Ogólne]


1. Przedmiotem działalności Sklepu jest zawieranie umów sprzedaży mających za przedmiot znajdujące się w ofercie Sklepu Towary.
2. Sklepu prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, dostępny do pobrania i wydrukowania za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tokyotey.pl.
3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Sklepu jest posiadanie dostępu do urządzenia zaopatrzonego w przeglądarkę internetową oraz dostępu do sieci Internet.
4. Oferta Sklepu internetowego dostępna jest w języku polskim. Umowy zawierane są w języku polskim.
5. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pomocą:
a) poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: info@tokyotey.pl,
b) formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
c) poprzez Biuro Obsługi Klienta, za pomocą numeru telefonu +48 61 8539064
1. Połączenie telefoniczne lub kontakt ze Sprzedającym za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość następuje według stawek obsługujących Klienta operatorów.


3. [Rejestracja]


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji i założenie konta Klienta.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie dostępnego na stronie Sklepu formularza rejestracyjnego. Klient obowiązany jest podać w trakcie rejestracji prawdziwe i aktualne dane. Nie jest możliwe korzystanie ze sklepu w sposób anonimowy.
3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta w celu obsługi i realizacji zawartych umów.
4. Konto Klienta może być usunięte przez Sprzedającego lub jego funkcjonalność ograniczona do części zasobów Sklepu w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, godzących w dobre imię Sprzedającego, innych klientów lub osób trzecich,
d) nie odebrał zamówionych Towarów i nie uiścił należnej za nie płatności.
5. Po usunięciu konta Klienta zgodnie z ustępem 4 powyżej, dokonanie powtórnej rejestracji wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Klientowi zabrania się:
a) umieszczania na stronach Sklepu bezprawnych treści, w szczególności propagujących przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub korzystanie z niego przez pozostałych Klientów, w tym poprzez używanie lub rozsyłanie złośliwego oprogramowania, rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania z zamieszczonych na stronach Sklepu treści w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty.


4. [Zasady zawierania umów]


1. Wszelkie informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, jak również w reklamach, banerach, cennikach i innych ogłoszeniach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
2. Do zawarcia umowy niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia, co następuje poprzez wybór Towarów z oferty sklepu i umieszczenie ich w „koszyku”, a następnie wypełnienie i wysłanie przeznaczonego do składania Zamówienia formularza.
3. W trakcie poszczególnych etapów wypełniania formularza Zamówienia, system informatyczny będzie na bieżąco informował Klienta o niewypełnieniu lub niezaznaczeniu wymaganych pól dialogowych lub jeżeli będzie to możliwe do identyfikacji – o wypełnieniu ich w sposób błędny.
4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające:
a) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów wraz z należnymi podatkami,
b) wybrany sposób dostawy oraz wysokość opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów,
c) wybrany sposób płatności,
d) czas dostawy,
e) adres dostawy.
5. Złożenie Zamówienia następuje poprzez potwierdzenie prawidłowości powyższych informacji i kliknięcie przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu powyższego przycisku Zamówienie nie może zostać odwołane.
6. Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia i informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z momentem otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Towarów objętych Zamówieniem. Istotne postanowienia zawartej umowy, w tym ilość i rodzaj zamówionych Towarów, jednostkowa i łączna cena Towarów, koszty wysyłki, adres i czas dostawy, zostaną przekazane w mailu potwierdzającym.


5. [Zasady realizacji Zamówień]


1. Klient może odebrać zamówione Towary w lokalu Sprzedającego przy ul. Półwiejskiej 22, 61-888 Poznań lub zlecić ich dostawę.
2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru położonego wewnątrz granic administracyjnych miasta Poznań i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym Sprzedającego. Koszty dostawy są zależne od adresu dostawy i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 godzin licząc od momentu wysłania przez Klienta Zamówienia.


6. [Zapłata ceny]


1. Klient może zapłacić za zamówiony Towar w wybrany przez siebie, jeden z następujących sposobów:
a) poprzez zapłatę należnej sumy w momencie odbioru Towaru w lokalu Sprzedającego,
b) gotówką do rąk dostawcy,
c) poprzez dokonanie przedpłaty w systemie płatności PayU.
2. Zapłata powinna nastąpić w terminie:
a) przy odbiorze w lokalu lub dostawie pod wskazany adres – najpóźniej w momencie wydania Towaru,
b) przy przedpłacie – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
3. Ceny towarów zawarte na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki i cła. Ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki towaru, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i ilości zamówionych towarów, a które są podawane w trakcie składania Zamówienia.
4. Jeżeli podana cena ma charakter okazji lub promocji to jest to wyraźnie oznaczone w opisie danego towaru. Ceny tego rodzaju wiążą albo „do wyczerpania zapasów”, albo w określonym terminie, co jest również wyraźnie oznaczone w opisie towaru.


7. [Prawo odstąpienia od umowy]


1. W związku z faktem, że oferowane w Sklepie Towary są produktami spożywczymi o krótkim terminie przydatności do zużycia, w stosunku do wszystkich dań i produktów spożywczych zawartych w ofercie Sklepu Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności natomiast przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


8. [Reklamacje]


1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. Za dostarczenie Towarów wadliwych Sprzedający odpowiada na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
2. Reklamacje, wynikające z dostarczenia wadliwego Towaru lub jakiejkolwiek innej niezgodności Towaru z Zamówieniem należy kierować na adres info@tokyotey.pl.
3. Sprzedający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedający poinformuje Klienta o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się dołożyć staranności w usuwaniu wszelkich zgłoszonych przez Klientów nieprawidłowości.
5. Klient jest uprawniony do powiadomienia Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Półwiejska 22, 61-888 Poznań, mailowo pod adres info@tokyotey.pl lub przy użyciu dostępnego na stronie Sklepu formularza kontaktowego.


9. [Postanowienia końcowe]


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu niniejszy stanowią integralną część zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu, co następuje poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu nowego tekstu Regulaminu i ogłoszenie o tym w zakładce „aktualności” lub na stronie głównej. Wprowadzane zmiany nie odnoszą skutku względem umów zawartych przed dokonaniem zmiany (ich wykonanie i rozliczenie podlega postanowieniom dotychczasowym).
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierającym umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową należy do sądów właściwych zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który zawiera umowę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumentów, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
6. Właściwe dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.