Sklep w trakcie budowy. Zamówienia złożone tą drogą nie będą realizowane
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tokyotey.pl

1. Zagadnienia wstępne.

 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami i materiałami.

 2. Serwisem zarządza Administrator, którym są Sławomir Nogacz, działający pod firmą Sławomir Nogacz „Doppelt” oraz Marcin Piątek, działający pod firmą Marcin Piątek „Doppelt”; Wspólnik Spółki Cywilnej: Doppelt, wspólnicy spółki cywilnej Doppelt s.c., z siedzibą ul. Minikowo 13, 61-355 Poznań, NIP: 7822541808.

 3. Pojęcie „Użytkownik” oznacza na potrzeby interpretacji niniejszej Polityki każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu.

 1. Serwis pozyskuje i gromadzi informacje o użytkowniku i jego aktywności w Serwisie poprzez:

  1. Dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkownika, za pomocą udostępnianych formularzy,

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.) plików cookie (tzw. "ciasteczek"),

  3. Poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.

2. Informacje podane dobrowolnie.

 1. Z Serwisu można korzystać w sposób anonimowy tylko w zakresie przeglądania stron dostępnych niezarejestrowanemu i niezalogowanemu Użytkownikowi. Korzystanie z Serwisu ponad powyższy zakres, w tym założenie konta Użytkownika, logowanie oraz składanie zamówień wymaga podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres email, adres dostawy, telefon kontaktowy.

 2. Za pomocą formularzy zbierane są wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może ponadto rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zamówionych przez Użytkownika usług, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie także w innym celu.

 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm), Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie

  2. , w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjnych” (session cookies) oraz „stałych” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.4. Informacje zbierane automatycznie.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlega

 3. :

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 1. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Bezpieczeństwo informacji.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.

 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm. - dalej Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej Rozporządzenie).

 3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie następujących zabezpieczeń:

 1. szyfrowanie SSL, dostęp do informacji po zalogowaniu przez klienta bądź przeszkolonego pracownika

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Nogacz, działający pod firmą Sławomir Nogacz „Doppelt” oraz Marcin Piątek, działający pod firmą Marcin Piątek „Doppelt”; Wspólnik Spółki Cywilnej: Doppelt, wspólnicy spółki cywilnej Doppelt s.c., z siedzibą ul. Minikowo 13, 61-355 Poznań.

 2. Administrator będzie zbierał następujące, podane dobrowolnie i za wyrażeniem odpowiedniej zgody, dane osobowe Użytkownika wskazane w pkt 2.1 niniejszej Polityki.

 3. Dane osobowe o których mowa powyżej będą zbierane w celu identyfikacji Użytkownika, usprawnienia jego obsługi w ramach usług świadczonych przez Serwis, wykonania umów zawartych za pomocą Serwisu a w innych celach, tylko jeżeli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na rzecz i zlecenie Administratora, wymienione w pkt 7 niniejszej Polityki.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu.

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które realizuje po zalogowaniu się do założonego konta użytkownika. Użytkownik ma prawo poprawiania swoich danych, co realizuje po skorzystaniu z odpowiednich opcji dostępnych w panelu ustawień zalogowanego użytkownika.

7. Powierzenie danych innym podmiotom

 1. Administrator nie będzie udostępniał danych dotyczących Użytkowników osobom trzecim, chyba że uzyska w tym celu uprzednią, wyraźną zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla wykonania usług na rzecz Użytkownika lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy informacji udostępnianych współpracującym z Serwisem sieciom reklamowym i innym partnerom Serwisu o których mowa w art. 3 niniejszej Polityki. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będą jednak przekazywane dane ujawniające tożsamość Użytkownika.

 1. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:

  1. świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),

  2. dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),

  3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur),

  4. świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek do Użytkowników,

  5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe na rzecz Administratora,

  6. świadczącym usługi prawno-windykacyjne.

 2. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

8. Uprawnienia Użytkownika

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudni

 2. , a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 3. Administrator bezwzględnie respektuje wolę Użytkownika co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu. Administrator dokonuje wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.

9. Kontakt

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, nieprawidłowości w działaniu serwisu zagrażających bezpieczeństwu informacji lub zgłaszania innych żądań, w tym żądanie zmiany lub usunięcia danych Użytkownika. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.

 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.

 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail, telefonicznie lub przez formularz na stronie “Kontakt”.